Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení dle právní úpravy platné a účinné do 25. 5. 2018 / platný do 25. 5. 2018

 1. Zapojením se do Soutěže souhlasí Soutěžící s poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů, tj. jména, příjmení, poštovní adresy, elektronické adresy, IP adresy a telefonního čísla ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, Pořadateli (Severočeská teplárenská, a.s., IČ: 287 33 118, se sídlem Teplárenská 2, 43403 Most – Komořany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2153, tel.:

+420 734 641 086, internet:www.setep.cz, e-mail:info@setep.cz (dále jen „Pořadatel“)), za účelem vyhodnocení Soutěže a případného předání ceny.

 1. Soutěžící rovněž uděluje souhlas k dalšímu zpracovávání jeho osobních údajů Pořadatelem pro obchodní a marketingové účely, a to na dobu neurčitou od jejich poskytnutí, zejména pro zasílání obchodních sdělení o službách a produktech Pořadatele a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Pořadatelem ve smluvním vztahu.
 2. Osobní údaje Soutěžícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Pořadatel dále předává informace společnostem, které pro něho zpracovávají kampaně:
  1. společnosti GreenSocS s.r.o., IČ: 06214614, se sídlem Zdeňka Štěpánka 424/30, 434 01 Most
  2. společnosti Reklamní agentura Daniel s.r.o., IČ: 62241095, se sídlem Bělehradská 360/6, 434 01 Most
  3. společnost SmartSelling a.s., IČ: 29210372, se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno - Bohunice.
 3. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.
 4. Tento Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a Soutěžící je oprávněn jej kdykoliv odvolat ve vztahu k Pořadateli. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.
 5. Pořadatel upozorňuje Soutěžícího na jeho práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména na veškerá práva vyplývající z ustanovení
  1. 12 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, že Soutěžící má právo požádat Pořadatele, aby mu poskytl informaci o zpracování jeho osobních údajů, o jeho účelu, osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů, tedy o těch, komu byly osobní údaje Soutěžícího zpřístupněny. Pořadatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  2. 21 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, že má právo požádat Pořadatele, pokud zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, o vysvětlení, a požadovat, aby Pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Pořadatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Pořadatel žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se Soutěžící obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům dle právní úpravy platné a účinné od 25. 5. 2018 / platný od 25. 5. 2018

 1. Soutěžící tímto uděluje souhlas ke zpracovávání jeho osobních údajů (tj. jména, příjmení, poštovní adresy, elektronické adresy, IP adresy a telefonního čísla) Pořadatelem (Severočeská teplárenská, a.s., IČ: 287 33 118, se sídlem Teplárenská 2, 43403 Most – Komořany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2153, tel.:+420 734 641 086, internet:www.setep.cz, e-mail:info@setep.cz (dále jen „Pořadatel“)) pro obchodní a marketingové účely, a to na dobu neurčitou od jejich poskytnutí, zejména pro zasílání obchodních sdělení o službách a produktech Pořadatele a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Pořadatelem ve smluvním vztahu.
 2. Osobní údaje Soutěžícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Pořadatel dále předává informace společnostem, které pro něho zpracovávají kampaně:
  1. společnosti GreenSocS s.r.o., IČ: 06214614, se sídlem Zdeňka Štěpánka 424/30, 434 01 Most
  2. společnosti Reklamní agentura Daniel s.r.o., IČ: 62241095, se sídlem Bělehradská 360/6, 434 01 Most
  3. společnost SmartSelling a.s., IČ: 29210372, se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno - Bohunice.
 3. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.
 4. Tento souhlas se týká zpracování osobních údajů Soutěžícího od 25. 5. 2018, kdy vstupuje v platnost nová legislativa EU pro zpracování osobních údajů, a to nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.
 5. Tento Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a Soutěžící je oprávněn jej kdykoliv odvolat ve vztahu k Pořadateli. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.
 6. Pořadatel upozorňuje Soutěžícího na jeho práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména na veškerá práva vyplývající z čl. 12-22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, kterými jsou například:
  1. Právo na transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv Soutěžícího.
  2. Právo požadovat od Pořadatele přístup k osobním údajům týkajícím se Soutěžícího, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
  3. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako dozorujícího orgánu.
  4. Právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány.
  5. Právo na opravu či výmaz osobních údajů, popřípadě na omezení jejich zpracování.