SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

I.

Úvodní ustanovení

 1. Předmětem těchto soutěžních podmínek je stanovení závazných pravidel a podmínek pro pořádání marketingové soutěže s názvem „Cesta za teplem“ (dále jen „Soutěž“).
 2. Pořadatelem Soutěže je společnost Severočeská teplárenská, a.s., IČ: 287 33 118, se sídlem Teplárenská 2, 43403 Most - Komořany zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2153 (dále jen „Pořadatel“).
 3. Soutěžícím je osoba, která se Soutěže zúčastní a splní všechny podmínky pro účast v Soutěži (dále jen „Soutěžící“).
 4. Účast v Soutěži je dobrovolná. Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas se soutěžními podmínkami, potvrzuje, že s nimi byl prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
 5. Vztahy mezi Pořadatelem a Soutěžícím se řídí těmito soutěžními podmínkami a právním řádem České republiky.

 

II.

Doba a místo konání Soutěže

 1. Soutěž probíhá v období od 1.10.2017 do 30.11.2017 na území celé České republiky, a to prostřednictvím webových stránek vyhrajsteplem.cz

 

III.

Podmínky účasti v Soutěži

 1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky.
 2. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ze Soutěže jsou vyloučeni také organizátoři soutěže a také každý Soutěžící, který nesplňuje nebo poruší tyto soutěžní podmínky a dále každý Soutěžící, který nevyplní požadované údaje v odpovědním formuláři nebo uvede údaje nepravdivé.
 3. Podmínkou zařazení do Soutěže je zadání své emailové adresy na webových stránkách vyhrajsteplem.cz
 4. Výhercem Soutěže může být pouze Soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této Soutěže a rovněž splní kritéria pro výherce.

 

IV.

Pravidla Soutěže

 1. Soutěžící musí na webových stránkách www.vyhrajsteplem.cz zadat požadované kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení, doručovací adresu a svoji emailovou adresu. Vyhrává ten Soutěžící, který bude po skončení soutěže, vylosován. Losování proběhne dne 1.12.2017 ve 14:00, a to v sídle společnosti Severočeská teplárenská, a.s., IČ: 287 33 118, se sídlem Teplárenská 2, 43403 Most Celkem bude vylosováno 16 výherců.
 2. Výhry, které může Soutěžící vyhrát, jsou následující:

a. Exkluzivní pobyt v Císařských lázní - Teplice pro 2 osoby v hodnotě 30.356,- Kč

b. LENOVO Tab4 8 v hodnotě 7.599,- Kč

c. HUAWEI P9 Lite 2017 BLUE v hodnotě 6.990,- Kč

d. Přenosné reproduktory - JBL Flip3 Black v hodnotě 2.699,- Kč

e. Powerbanka - Canyon CNE-CPB78v hodnotě 449,- Kč

f. Dárková kazeta sýrů a delikates v hodnotě 1.000,- Kč

g. Dárková kazeta sýrů a delikates v hodnotě 1.000,- Kč

h. Dárková kazeta sýrů a delikates v hodnotě 1.000,- Kč

i. Poukaz do restaurace EL TORO Most v hodnotě 1.000,- Kč

j. Poukaz do restaurace EL TORO Most v hodnotě 700,- Kč

k. Poukaz do restaurace EL TORO Most v hodnotě 500,- Kč

l. Poukaz do restaurace EL TORO Most v hodnotě 500,- Kč

m. Poukaz na Thaiské masáže v hodnotě 500,- Kč

n. Poukaz na Thaiské masáže v hodnotě 500,- Kč

o. Poukaz na Thaiské masáže v hodnotě 500,- Kč

p. Poukaz na Thaiské masáže v hodnotě 500,- Kč

 1. Výhry mohou být v průběhu soutěže měněny.

 

V.

Vyhodnocení Soutěže a předání výher

 1. Vyhodnocení Soutěže proběhne dne 12.2017 ve 14:00, a to v sídle společnosti Severočeská teplárenská, a.s., IČ: 287 33 118, se sídlem Teplárenská 2, 43403 Most
 2. Každý výherce obdrží na e-mailovou adresu, kterou uvedl ve formuláři, výherní e-mail, který bude obsahovat informaci o výhře a místě, kde si může výhru vyzvednout. Výhru bude možno si vyzvednout osobně v místě vyhlášení výsledků nebo později v sídle Pořadatele.
 3. Nevyzvedne-li si Výherce výhru ve lhůtě 30 dní, právo Výherce na výhru zaniká.
 4. Soutěžící je srozuměn s tím, že na výhry není poskytována záruka, a že Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání.
 5. Účastí v Soutěži nevzniká právní nárok na výhru a ani ji nelze právně vymáhat. Výhru v této Soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je Pořadatelem stanovena.
 6. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy, jejího nesprávného uvedení do odpovědního formuláře nebo z jiných příčin, které nelze přičítat k tíži Pořadatele.

 

VI.

Práva a povinnosti

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit soutěžní podmínky, a to i bez předchozího upozornění.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli ukončit, zkrátit, prodloužit nebo odvolat z technických, obchodních nebo jiných důvodů, a to i bez udělení výhry.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit Soutěžící, u nichž je dáno důvodné podezření, že v Soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky.
 4. Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité zejména pro doručení výhry.
 5. Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky, a aby svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.
 6. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny soutěžních podmínek.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Soutěžní podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2017.